Saturday, February 25, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ζωή. Πράττοντας. Πονώντας.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-02-25]: Όποιος πράττει θα υποφέρει. Το μόνο μάθημα είναι ο πόνος. Η λογική αντιπαθεί τις αντιφάσεις, αλλά η ζωή είναι γεμάτη από αυτές. (Logicomix, σ. 216) Η λογική είναι σαν ένας «χάρτης» για τον κόσμο. Μπορεί να τον δείχνει αλλά δεν έχει σχέση με αυτόν και την πραγματικότητα του. (Logicomix, σ. 217) Δεν μπορείς να μιλήσεις για τη λογική. Μπορείς να τη δείξεις μόνο. (Logicomix, σ. 259) Οι άθεοι πιστεύουν στην «αντικειμενική» πραγματικότητα. Και όμως φωνάζουν στους άλλους για δογματισμό. Οι άθεοι πιστεύουν στη λογική. Και όμως δεν δέχονται τη λογική των άλλων. Ζούμε στην εποχή της λογικής. Ζούμε στην εποχή που θέλει να μειώσει τον πόνο από τη ζωή μας. Και όμως είμαστε πιο πεθαμένοι από ποτέ. Το νόημα του κόσμου δεν βρίσκεται μέσα στον κόσμο. (Wittgenstein) Δες τη λογική στο παράλογο. Μόνο τότε θα είσαι ελεύθερος να ζήσεις πραγματικά. Ως μέρος του υπέρλογου Ενός. Πράττοντας. Υποφέροντας…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Life. Acting. Suffering.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-02-25]: He who acts will suffer. Pain is the only lesson of life. Logic despises antiphaseis (contradictions), however life is full of them. (Logicomix, p. 216) Logic is like a map for the cosmos. It can show it, but it has nothing to do with its reality. (Logicomix, p. 217) You cannot speak about logic. You can only show it. (Logicomix, p. 259) Atheists believe in the “objective” reality. And yet they shout to others for dogmatism. Atheists believe in logic. And yet they deny the logic of others. We live in an era of logic. We live in an era when people try to remove any pain from their lives. And yet we are more dead than ever. The meaning of the cosmos lies outside it. (Wittgenstein) See the logic in the irrational. Only then will you be free to actually live. As part of the transrational (Gr. υπέρλογο) One. Acting. Suffering...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, February 21, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Τι μπορεί να αποδειχθεί; Όχι αυτά που έχουν σημασία πάντως…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-02-21]: Θα πρέπει να είναι κανείς καλός και ηθικός άνθρωπος. Δύσκολο να αποδείξεις το γιατί. Για αυτό και είναι τόσο σημαντικό. Τα σημαντικότερα πράγματα στον κόσμο είναι αναπόδεικτα εκ φύσεως. Η αλήθεια δεν έχει ανάγκη την απόδειξη. Εμείς έχουμε ανάγκη την αλήθεια. Η οποία δεν χωράει στα μικρά κουτάκια που έχουμε φτιάξει με τη λογική μέσα στο μικρό κεφαλάκι μας. Ψάξε για το αστήρικτο. Το αναπόδεικτο. Το αίολο. Το τρελό. Εκεί θα βρεις το βέβαιο. Το σίγουρο. Το λογικό...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: What can be proved? Not the things which matter anyway…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-02-21]: One should be a good and ethical person. Difficult to prove why. And that is why being good is so important. The most important things in life cannot be proved by nature. The truth does not need proof. But we need the truth more than ever. A truth which cannot fit in the small little boxes we have built with logic in our small little heads. Search for untenable. The unproven. The crazy. There you will find certainty. Safety. Logic...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Friday, February 17, 2017

Philosophy Wire: Democracy: The perfect excuse for immorality. [OR: Against the opinion of the many]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-02-17]: In the age of democracy people live by the axiom that “The view of the many should prevail”. But can a society be built on such a value? Can morality be founded on such an axiom? Can you claim to have ethical values (axioms) if these values are subject to the “opinion of the many”? For a moral code to be effective, it must be attributed to, and vested in, a non-human source. It must be beyond the power of humanity to change it to suit itself. Democracy. The perfect excuse for lack of ethics…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Δημοκρατία: Η τέλεια δικαιολογία για την ανηθικότητα. [Ή: Εναντίον της γνώμης των πολλών]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-02-17]: Την εποχή της δημοκρατίας οι άνθρωποι ζουν με το αξίωμα ότι «Η γνώμη των πολλών πρέπει να επικρατεί». Όμως μπορεί μια κοινωνία να χτιστεί πάνω σε αυτή την αξία; Μπορεί η ηθική να βασιστεί σε ένα τέτοιο αξίωμα; Για να είναι αποτελεσματικός ένας κώδικας ηθικής πρέπει να αποδίδεται και να αντλεί την εγκυρότητα του από μία μη-ανθρώπινη πηγή. Πρέπει να είναι υπεράνω των δυνάμεων των ανθρώπων να τον αλλάζουν ανάλογα με το τι τους συμφέρει. Δημοκρατία. Η απόλυτη δικαιολογία για την έλλειψη ηθικής…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Monday, February 13, 2017

Philosophy Wire: Knowing…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-02-13]: Spatial reasoning measured in infancy predicts how children do at math at four years of age, finds a new study. It provides the earliest documented evidence for a relationship between spatial reasoning and math ability. [1]

We learn math because we measure space.
But how can we measure?
How do we understand what “space” even is?
You can only know what you already know…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Γνωρίζοντας…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-02-13]: Η μέτρησης της ικανότητας να συλλογίζεται κανείς για το χώρο (spatial reasoning) σε νήπια μπορεί να προβλέψει τις επιδόσεις των παιδιών αυτών στα μαθηματικά στην ηλικία των τεσσάρων ετών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Η έρευνα παρέχει τα πρώτα τεκμηριωμένα στοιχεία για μια σχέση μεταξύ της χωρικής σκέψης και την ικανότητα μαθηματικών. [1]

Μαθαίνουμε μαθηματικά γιατί μπορούμε και μετράμε το χώρο.
Αλλά πώς μπορούμε να μετρήσουμε;
Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει "χώρος";
Μπορείς να μάθεις μόνο αυτό που γνωρίζεις ήδη...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Thursday, February 9, 2017

Philosophy Wire: Wickedness. Evil. Virtue. Will. [Christianity = The DIFFICULT path]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-02-09]: Hannah Arendt said that to do great evil one does not need to be someone special. Even the most common people can become the biggest criminals. The case of Nazis showed this clearly. It needs strong will to be good. And the lack of will (free will) is the beginning of the road or evil. One only has to just surrender to his passions to become bad. One must make true effort to stay good. This is something all those who speak with ease against religion with the logic that it is chosen by the people for relief need to remember. No, Christianity does not teach the EASY path. It teaches the DIFFICULT path! You feel nothing but relief when you know and truly understand that you have to be in a constant struggle against evil.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...