Sunday, December 10, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Μαθαίνοντας. Από την κίνηση.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-12-10]: Τα μαθηματικά μαθαίνονται καλύτερα από τα παιδιά όταν αυτά κινούνται. [1] Ό,τι βλέπουμε βασίζεται στους αριθμούς. Όμως οι αριθμοί οδηγούν στο άπειρο. Και το βέλος δεν θα φτάσει ποτέ το στόχο του. Κάτσε ακίνητος. Και τότε ίσως ακούσεις τα φύλλα να θροΐζουν…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Learning. Via moving.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-12-10]: Math are learned best by children when they move. [1] Everything we see is based on numbers. But numbers lead to infinity. And the arrow will never reach its target. Stay still. And then you might hear the rustling of the leaves…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Wednesday, December 6, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ανέφικτοι στόχοι. Κατάθλιψη. Ισορροπία.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-12-06]: Η προσκόλληση σε ανέφικτους στόχους συνδέεται με την εμφάνιση της κατάθλιψης. Ωστόσο η κατάθλιψη μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους πάσχοντες, όπως φαίνεται να έχει πλέον αποδειχθεί σε μια μελέτη. Οι ασθενείς με κατάθλιψη είναι ευκολότερο να αφεθούν και να εγκαταλείψουν ανέφικτους στόχους. [1] Ό,τι και να γίνει η φύση βρίσκει τρόπο να σου πάρει όταν έχεις. Και να σου δώσει όταν έχεις ανάγκη. Η ισορροπία πάντα κάπως θα βρεθεί στο τέλος. Κρυώνεις. Θα ζεσταθείς. Ζεις. Λυπάσαι. Θα πεθάνεις. Πεθαίνεις. Αφέσου. Θα ζήσεις.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Unattainable goals. Depression. Balance.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-12-06]: Clinging to unattainable goals is linked to the onset of depression. However, depression can create opportunities for sufferers, as it has been demonstrated in a study: Patients with depression find it easier to let go and abandon unattainable goals. [1] No matter what, nature has its way to take away when you have much. And give you back when you are in need. Balance will be achieved at the end. You are cold. You will be warm again. You live. With depression. You die. You die. You let go. You live.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Saturday, December 2, 2017

Philosophy Wire: New learning. Blocking off new learning. Living. Crushing. Loving…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-12-02]: People who continued to train on a visual task for 20 minutes past the point of mastery locked in that learning, shielding it from interference by new learning. [1] Learn. And you will be unable to learn anymore. We want to learn. And yet when you learn you become a robot. Man is here not to learn. Man is here to love. And in his ignorance to destroy. To crush. And then to cry. And love again…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Νέα μάθηση. Μπλοκάρει τη νέα μάθηση. Ζώντας. Διαλύοντας. Αγαπώντας…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-12-02]:Οι άνθρωποι που συνεχίζουν να εκπαιδεύονται σε κάτι για 20 λεπτά παραπάνω από το σημείο όπου το έχουν μάθει, μπορούν και αποκλείουν πιο εύκολα παρεμβολές από άλλα νέα πράγματα που μπορεί να μάθουν. [1] Μάθε. Και θα πάψεις να μπορείς να μαθαίνεις. Θέλουμε να μάθουμε. Όμως όταν μαθαίνεις γίνεσαι ρομπότ. Ο άνθρωπος είναι εδώ για να μην μαθαίνει. Ο άνθρωπος είναι εδώ για να αγαπάει. Και μέσα στην άγνοια του να καταστρέφει. Να συντρίβει. Και μετά να κλαίει. Και να αγαπάει ξανά…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Tuesday, November 28, 2017

Death of the death of the writer...


I used to write bad articles! And I embrace that!

Reading old articles in Harmonia Philosophica caught me a bit by surprise. I expected my old articles to be different than the ones I write now, but not so much. My writing style was much different - not so poetic as it is now. The meanings I tried to convey were much more "rude" - no corners were cut. The final conclusion was raw if any clear conclusions existed at all - I used to write the things I thought with no abbreviations and most of the times I just mentioned the facts with the arrogance that the reader would just understand things the way I did. Explanations were scarce - if any. These were my thoughts and if you did not get it then it was your problem.

My initial reactions were... well, reactions. I thought of somehow "fixing" the old articles, even though the effort needed to update them put me off immediately. I then started to look at the articles again. Could they be so bad? I started reading them again with a more receptive and open mind. And I started seeing it...

In the beginning it was haze and blurry. But as I read more and more I finally recognized that ghostly figure hiding behind the mist of the words persistently written on the Internet so long ago. It was me, staring right back at my current equally arrogant self. Was I really any better now because the writing style was improved? Did I not reach the same conclusions? Is a child worst in saying what a grown up says, only because it cannot express it in the same way? Is the calm and symbolic way of saying things better than the crude raw presentation of the facts?

A kid simply refers to things happening without referring to the notion of time at all. A "grown up" refers to the same thing in multiple pages long essays, while trying to keep appearances. He presents the same ideas (e.g. that time does not exist) while disguising his opinion under a cloak of political "correctness". Is that anyway better? The more I thought about it the more I understood that in many ways my old articles were better than the ones I write now. And the fact that I did not like them merely pointed out the fact that I was corroded by the notion of being polite and "civilized". But the truth is not civil. The truth is not polite. The truth crushes you with its own shear power of clearness, uniqueness and ingenuity. You believe that the notion of time exists? Then you are simply wrong. And yes, you are stupid if you choose to insist on your opinion. Saying that you just have a "different opinion" does not make things any different. We can't all be clever and at the same time correct on everything. Someone is wrong. It is just a matter of how polite we wish to be with him. (surely, I could be wrong - don't assume that what I say here does not or could not apply to me as well)

It is like the Old and the New Testament. People like the latter. And they are afraid of the former. The Old Testament is crude, rude and raw. And people do not like it when they are told of the truth (any version of the truth) this way.

We want people to be nice to us. Or we will cry...

All in all, my old articles are here to stay. They are me. And I am them. I used to write these things. I believed them. I still do. Now I write in a different way. But I still write the same things. At the end, it is not the things which I write that define me, but me that defines the things I write!

So when you read old Harmonia Philosophica articles, ask not whether the same person wrote them. Everything changes and yet everything is the same.

The writer is not dead. The writer is still here!

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ντομάτες με γεύση…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-11-28]: Μια γενετική τροποποίηση θα επαναφέρει τη χαμένη γεύση στις ντομάτες. [1] Θέλαμε να ελέγξουμε τον κόσμο. Να τον αναλύσουμε και να τον καταλάβουμε. Και μέσα στην ανάλυση και τον έλεγχο, χάσαμε τη γεύση του. Τώρα θέλουμε να την επαναφέρουμε. Πόσο όμως ωραία γεύση έχει μια ντομάτα που της έχεις δώσει εσύ τη γεύση της; Ο κόσμος είναι τώρα δικός μας. Ο κόσμος τώρα έχει χαθεί…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Tomatoes with flavor…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-11-28]: A genetic fix will put the taste back in tomatoes. [1] We wanted to control the world. To analyze it and understand it. And in the context of that analysis and control, we lost its taste. Now we want to bring it back. But how good can a tomato taste, when we are the ones deciding its taste? The world is now ours. The world is now gone…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...